Microsoft Dynamics NAV (Navision) programmas bankas un kase

Iespēja veikt atsevišķu uzskaiti vairākiem norēķinu kontiem

Sistēma nodrošina vairāku norēķinu kontu informācijas uzskaiti. Katram bankas kontam tiek veidota atsevišķa kartiņa, kurā tiek uzglabāta informācija par šo kontu (t.sk. bankas konta numurs, adrese un citi nepieciešamie rekvizīti, apgrozījums, naudas atlikumi).

Maksāšanas (budžeta) uzdevumu (ienākošo un izejošo) sagatavošana un drukāšana

Maksāšanas (budžeta) uzdevumu (ienākošo un izejošo) sagatavošanai un apstrādei ir paredzēti Ieņēmumu un Izdevumu žurnāli. Gatavojot maksāšanas uzdevumu, norēķinu grāmatvedim ir iespēja attiecināt to pret atbilstošo debitoru vai kreditoru rēķinu (dokumentu attiecināšanu var veikt arī pēc maksāšanas uzdevumu iegrāmatošanas). Gatavus maksāšanas uzdevumus lietotājs var izdrukāt vai nosūtīt elektroniski uz banku.

Valūtas maksājumu sagatavošana (konvertācija)

Valūtas maksājumu sagatavošana būtiski neatšķiras no maksājumiem vietējā valūtā. Atšķirība ir tāda, ka grāmatvedim ir jānorāda (jāimportē) attiecīgas valūtas Latvijas Bankas kurss un maksāšanas uzdevumā ir jānorāda valūtas kods.
Valūtas konvertācijai tiek izmantoti periodiskie žurnāli. Lietotājs norāda konvertējamo valūtu kodus (piem. USD, EUR u.tml.) un summas. Uz tā pamata sistēma automātiski aprēķina ieņēmumus vai zaudējumus no valūtas konvertācijas.

Maksāšanas uzdevumu sagataves

Sistēmas funkcionalitāte paredz iespēju katram lietotājam izveidot atsevišķu žurnāla iedaļu maksāšanas uzdevumu sagatavēm. Veidojot jaunu maksāšanas uzdevumu, norēķinu grāmatvede var izveidot to ieņēmumu vai izdevumu žurnālā, vai speciālā iedaļā, kas būs paredzēta sagatavēm. Brīdī, kad maksāšanas uzdevums paliek aktuāls, lietotājs nospiež pogu Izveidot maksāšanas uzdevumu, kā rezultātā informācija no sagatavēm tiek pārcelta uz atbilstošo kases žurnālu.

Klientu kartotēka

Bankas modulis ir integrēts ar pārējiem sistēmas moduļiem, līdz ar to apstrādājot maksāšanas uzdevumus, lietotājam ir iespēja izsaukt Klientu kartotēku un pārskatīt visus darījumus ar izvēlēto klientu (klienta grāmatas ierakstus).

Automātiska izejošo un ienākošo maksāšanas uzdevumu numerācija

Atkarībā no uzstādījumiem, Microsoft Dynamics nodrošina sekojošas dokumentu numerācijas iespējas:

  • automātiska numuru piešķiršana (piešķirto numuru nav iespējams koriģēt manuāli);
  • automātiska numuru piešķiršana ar iespējam koriģēt to manuāli;
  • manuāla numuru piešķiršana.

Ienākošo un izejošo maksāšanas uzdevumu apskats un labošana

Ienākošo un izejošo maksāšanas uzdevumu apskats, labošana, iespēja lietotājam patstāvīgi mainīt dokumentu formas.
Pēc maksāšanas uzdevumu sagatavošanas, tos iespējams izdrukāt, vai izsaukt priekšapskati uz ekrāna.
Gadījumā, ja lietotājs ir konstatējis kļūdu pirms dokumentu apstrādes (iegrāmatošanas), tad , atverot žurnālu, viņš var veikt visas nepieciešamas korekcijas un pēc tam iegrāmatot korektu dokumentu. Ja kļūda ir konstatēta pēc grāmatojuma, tad dokumenta labošanai vispirms ir jāstornē nekorektais dokuments.
Esošo dokumentu formu izmaiņām, kā arī jaunu formu veidošanai ir paredzēts Atskaišu un datu portu izstrādes rīks.

Norēķinu kontu izraksti, to apstrāde, izdruka

Norēķinu kontu informācijas apstrādei ir paredzēti ieņēmumu un maksājumu žurnāli. Parasti katram norēķinu grāmatvedim tiek veidotas savas žurnāla iedaļas, pateicoties tam ar žurnālu vienlaicīgi var strādā vairāki lietotāji netraucējot viens otram.
Norēķinu konta izrakstu iegūšanai ir paredzēta atskaite Bankas konta izraksts, lietotājs var pieprasīt detalizēto informāciju par noteikto norēķinu kontu par doto laika periodu. Pieprasīto informāciju ir iespējams pārskatīt uz ekrāna un izdrukāt.

Bankas dokumentu (maksāšanas uzdevumu) elektroniska nosūtīšana Valsts kasei

MBS lietotājam nodrošina automātisku datu apmaiņu ar kredītiestēdēm, kas atvieglo ikdienas darbu, novēršot dubulto datu ievadīšanu un iespēju kļūdīties.

Sistēma Microsoft Dynamics nodrošina:

  • Saņemto maksājumu automātisku importu sistēmā;
  • Izejošo maksājumu automātisku nosūtīšanu uz banku (piemēram, Valsts Kases bankas kontu un attiecīgo subkontu);
  • Bankas iekasēto komisiju automātisku importu Microsoft Dynamics.

Pārskatu sagatavošana

Pārskatu sagatavošanā lietotājam ir iespēja patstāvīgi veidot nepieciešamo pārskatu formas.
Pielāgoto pārskatu formu veidošanai ir paredzēti Kontu grafiki (nodrošina dažādu pārskatu uzbūvi no virsgrāmatas datiem), kā arī Atskaišu un datu portu izstrādes rīks (tiek izmantots atskaišu formu koriģēšanai un jaunu pārskatu izveidošanai).

Bankas moduļa sasaiste ar kases moduli, galveno grāmatu, norēķinu moduli

Bankas modulis ir integrēts ar pārējiem sistēmas moduļiem, t.sk. galveno grāmatu, norēķinu moduli. Apstrādājot maksāšanas uzdevumu informāciju, lietotājs var izsaukt klientu / piegādātāju kartotēku un iegūt pārskatu par darījumiem ar katru uzņēmumu / iestādi.

Izdevumu un ieņēmumu uzskaite atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Izdevumu un ieņēmumu uzskaite atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem tiek nodrošināta ar dimensijas palīdzību. Apstrādājot ieņēmumu un izdevumu dokumentus, lietotājam ir jānorada atbilstošais ekonomiskās klasifikācijas kods. Pēc dokumentu apstrādes, informācija par EKK kodiem būs apskatāma arī virsgrāmatā, kas dod iespēju lietotājiem veidot pielāgotus pārskatus, izmantojot Kontu grafikus.

Kļūdu labošana

Pēc maksāšanas uzdevumu sagatavošanas, tos iespējams izdrukāt vai izsaukt priekšapskati uz ekrāna.
Gadījumā, ja lietotājs ir konstatējis kļūdu pirms dokumentu apstrādes (iegrāmatošanas), tad , atverot kases žurnālu, viņš var veikt visas nepieciešamas korekcijas un pēc tam iegrāmatot korektu dokumentu. Ja kļūda ir konstatēta pēc grāmatojuma, tad kļūdas labošanai ir jāstornē nekorektais dokuments (grāmatojums ar „-„ zīmi), jāizveido korekts dokuments un jāiegrāmato tas sistēmā.