Jūs, kā juridiska persona, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Elva Baltic”, reģ. Nr. 40003687406, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Distances līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs sniedz pakalpojumu/-us, turpmāk – Pakalpojums, atbilstoši Distances līguma, kas attiecināms uz Microsoft 365 (Office), Power BI, Power Apps un Dynamics 365 produktiem, noteikumiem.

2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

2.1. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt maksājumus par saņemto Pakalpojumu.
2.2. Pasūtītājam ir tiesības bez ierobežojumiem mainīt Pakalpojuma licences un licenču skaitu, t.i., pieprasīt palielināt vai samazināt esošās Pakalpojuma licences, pasūtīt citas Pakalpojuma licences, kā arī pieteikt servisu (konsultācijas, apmācības vai citus ar Pakalpojumu saistītus darbus), par to rakstveidā informējot Izpildītāju, rakstot uz e-pastu 365@elva.lv.
2.3. Pasūtītājs apņemas nodrošināt, ka Distances līguma darbības laikā būs aktīvs vismaz viens Pakalpojums.
2.4. Pasūtītājs piekrīt Microsoft Klienta līguma (Microsoft Customer Agreement) nosacījumiem (latviski / angliski).

3. Izpildītāja tiesības un pienākumi

3.1. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Pakalpojumu pienācīgi un labā kvalitātē,  nodrošinot 99.9% nepārtrauktu pieeju Pakalpojumam, izņemot gadījumus, kas ir ārpus Izpildītāja ietekmes un kontroles, t. sk., interneta vai elektroenerģijas zudumi trešo personu vainas dēļ, kurus Izpildītājs nav varējis novērst, bojājumi Pasūtītāja valdījumā esošajā tīklā, īpašumā un/vai pārraudzībā esošajās iekārtās.
3.2. Par pakalpojuma, kuru nodrošina Microsoft, darbības atbilstību to standarta versijas funkcionalitātei ir atbildīgs ražotājs – Microsoft, un pakalpojuma lietošanas tiesības un pienākumus nosaka Microsoft. Visas pakalpojuma neatbilstības tiek novērstas saskaņā ar Microsoft licencēšanas, garantijas un tehniskā atbalsta nosacījumiem, neievērojot Distances līguma nosacījumus.
3.3. Izpildītājs kā Microsoft pārstāvis, atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem, nesniedz garantijas un nav atbildīgs par Microsoft sniegtajiem pakalpojumiem, t. sk., Microsoft bezmaksas pakalpojumiem un to izmēģinājumu un/vai iepazīšanās versijām, par izmaiņām šo pakalpojumu lietošanas noteikumos un termiņos, kā arī jebkādiem tiešiem, netiešiem un/vai izrietošiem zaudējumiem, ko radījuši Izpildītāja vai Microsoft sniegtie pakalpojumi.

4. Norēķinu noteikumi

4.1. Apmaksa par Pakalpojumu tiek veikta pirms Pakalpojuma saņemšanas, saskaņā ar izvēlēto maksājumu kārtību, Pakalpojuma veidu un daudzumu, pamatojoties uz Izpildītāja elektroniski sagatavotu un bez paraksta derīgu rēķinu.
4.2. Pasūtītājam tiek izrakstīts rēķins par katru Pakalpojuma licenci, kura ir aktīva, neatkarīgi no tā, vai šī Pakalpojuma licence iepriekšējā kalendārajā mēnesī vai gadā ir lietota, kā arī servisa darbiem (ja tādi bijuši).
4.3. Stundas likme par servisa darbiem (konsultācijām, apmācībām vai citiem ar Pakalpojumu saistītiem darbiem) ir 75.00 EUR (septiņdesmit pieci euro un 00 centi), bez PVN. Minimālais servisa darbu uzskaites laiks un uzskaites solis ir 15 (piecpadsmit) minūtes, noapaļojot uz augšu.
4.4. Mēneša saistību gadījumā uzskaite par Pakalpojuma licencēm tiek veikta, summējot visas kalendārā mēneša ietvaros esošās, pievienotās un atslēgtās Pakalpojuma licences. Gada saistību gadījumā uzskaite tiek veikta par katru papildus pievienoto licenci gada plāna ietvaros, aprēķinot samaksu proporcionāli atlikušajam laika periodam līdz gada beigām.
4.5. Ja Pasūtītājs neapmaksā Izpildītāja izrakstīto rēķinu, Izpildītājam ir tiesības liegt piekļuvi Pakalpojumam līdz rēķina apmaksai pilnā apmērā un prasīt līgumsoda samaksu 0.5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu. Laika periods starp Pakalpojuma liegšanas brīdi un atjaunošanas brīdi uzskatāms par aktīvu Pakalpojuma sniegšanas laiku.
4.6. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji mainīt Pakalpojuma cenu, par to elektroniski informējot Pasūtītāju.

5. Datu apstrāde

5.1. Aizpildot pieteikuma formu un ievadot nepieciešamo informāciju Pakalpojuma noformēšanai, Pasūtītājs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka tā sniegtie dati tiek izmantoti Pakalpojuma piegādei saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, t.sk., tam uz norādīto e-pastu tiktu izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pakalpojuma pasūtījuma apstrādi.

6. Nepārvarama vara

6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju Distances līguma saistību neizpildi, ja tā notikusi nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kuru iestāšanos nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība

7.1. Visus strīdus un domstarpības Līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja Līdzēji nepanāk vienošanos, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Distances līguma termiņš un tā izbeigšana

8.1. Distances līgums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

8.2. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no Pakalpojuma pieteikuma brīža.

8.3. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma turpmākas lietošanas sākot ar nākamo atjaunināšanas datumu, vismaz 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms kārtējā atjaunināšanas datuma nosūtot Izpildītājam rakstveida paziņojumu.

8.4. Distances līguma 8.2. un 8.3. punktos minētajos gadījumos Izpildītājs:

8.4.1. veic Pakalpojuma atslēgšanu 1 (vienas) darba dienas laikā pēc atteikuma saņemšanas un

8.4.2. 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pakalpojuma atslēgšanas veic galīgo norēķinu ar Pasūtītāju, atmaksājot summu par neizmantotajām Pakalpojuma dienām, t.i., laiku no Pakalpojuma atslēgšanas brīža līdz Pakalpojuma apmaksātā perioda beigām.

8.5. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Distances līgumu, par to paziņojot otram Līdzējam vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, nosūtot oficiālu rakstveida iesniegumu elektroniski. Jebkurā gadījumā Pasūtītāja veiktās iemaksas par Pakalpojumu netiek atmaksātas, t.i., samaksa par neizmantotām Pakalpojuma dienām, ja Pakalpojums tiek pārtraukts pirms Pakalpojuma apmaksātā perioda beigām, Pasūtītājam netiek atgriezts.
8.6. Distances līguma izbeigšana, neatkarīgi no izbeigšanas iemesla, neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma izpildīt visas saistības pilnā apmērā.
8.7. Pakalpojuma līguma izbeigšanas brīdī Izpildītājs bez iepriekšējas saskaņošanas liedz Pasūtītājam pieeju Pakalpojumam.

9. Konfidencialitāte

9.1. Līdzēji apņemas ievērot konfidencialitāti un bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas neizpaust trešajām personām publiski nepieejamu informāciju, kas tiem kļuvusi zināma, pildot Distances līguma saistības, izņemot informācijas sniegšanu valsts pārvaldes un/vai pašvaldību iestādēm, gadījumos, kad tas nepieciešams saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Izņēmums – Līdzēju sadarbības fakts nav uzskatāms par noslēpumu.
9.2. Līdzējiem ir tiesības rakstveidā norādīt informāciju, kas papildus Distances līguma noteikumiem uzskatāma par konfidenciālu. Uz šādu papildus norādītu informāciju attiecināmi Distances līguma noteikumi par informācijas neizpaušanas pienākumu.

10. Citi noteikumi

10.1. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts, Distances līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja saistību pārņēmējam.
10.2. Līdzējiem nav tiesības pilnībā vai daļēji nodot Distances līgumā noteiktās saistības trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
10.3. Distances līguma grozījumi vai tā ietvaros iesniegtās pieteikuma formas ir Distances līguma būtiskas un neatņemamas sastāvdaļas.

Distances līgums ir sastādīts elektroniski un derīgs bez parakstiem.

Distances līguma versija līdz 13.08.2023 aplūkojama šajā saitē.

Distances līguma versija līdz 28.02.2022 aplūkojama šajā saitē.