Jūs, šeit un turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un Elva Baltic SIA, reģ. Nr. 40003687406, šeit un turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, bez maldiem, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdz šādu līgumu, šeit un turpmāk tekstā – Distances līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs sniedz pakalpojumu/-us, turpmāk tekstā – Pakalpojums, atbilstoši šī Distances līguma noteikumiem. Šis Distances līgums attiecas uz produktiem Microsoft 365 (Office), Power BI, Power Apps un Dynamics 365.

2. Atteikuma tiesības

2.1. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no Pakalpojuma sākotnējā pieteikuma brīža.
2.2. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma turpināšanas tā atjaunināšanas datumā 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš nosūtot Atteikumu Izpildītājam.
2.3. Atteikuma gadījumos Pasūtītājs nosūta Izpildītājam Atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Izpildītājs nosūta Pasūtītājam pa e-pastu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
2.4. Pakalpojuma atslēgšanu Izpildītājs veic šī līguma 2.1. un 2.2. punktos minētajos gadījumos 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Atteikuma vēstules saņemšanas;
2.5. Šī līguma 2.1. un 2.2. punktā minētajos gadījumos Izpildītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pakalpojuma atslēgšanas veic galīgo norēķinu ar Pasūtītāju, atmaksājot summu par neizmantotajām Pakalpojuma dienām. Par neizmantotām Pakalpojuma dienām Izpildītājs uzskata laiku no Pakalpojuma atslēgšanas brīža līdz Pakalpojuma apmaksātā perioda beigām.

3. Izpildītāja tiesības un pienākumi

3.1. Sniegt Pasūtītājam Pakalpojumu pienācīgi un labā kvalitātē, atbilstoši šī Distances līguma noteikumiem, nodrošinot 99.9% nepārtrauktu pieeju pasūtītajiem Pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kas ir ārpus Izpildītāja ietekmes un kontroles, tajā skaitā interneta vai elektroenerģijas zudumi trešo personu vainas dēļ, kurus Izpildītājs nav varējis novērst, bojājumi Pasūtītāja valdījumā esošajā tīklā, īpašumā un/vai pārraudzībā esošajās iekārtās.
3.2. Par pakalpojumu, kurus nodrošina Microsoft, darbības atbilstību to standarta versijas funkcionalitātei ir atbildīgs ražotājs – Microsoft, un pakalpojumu lietošanas tiesības un pienākumus nosaka Microsoft. Visas pakalpojumu neatbilstības tiek novērstas saskaņā ar ražotāja – Microsoft licencēšanas, garantijas un tehniskā atbalsta nosacījumiem ārpus šī Distances līguma ietvariem.
3.3. Izpildītājs kā Microsoft pārstāvis, atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem, nesniedz garantijas un nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, ko radījuši Izpildītāja vai Microsoft sniegtie pakalpojumi, tajā skaitā Microsoft sniegtie bezmaksas pakalpojumi un to izmēģinājumu un/vai iepazīšanās versijas.
3.4. Izpildītājs kā Microsoft pārstāvis, neatbild par Microsoft nodrošinātajiem bezmaksas pakalpojumiem, servisiem un to izmēģinājumu un/vai iepazīšanās versijām, kā arī nenes nekādu atbildību par izmaiņām šo pakalpojumu lietošanas noteikumos un termiņos.

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

4.1. Pasūtītājs apņemas veikt maksājumus par saņemto Pakalpojumu Izpildītājam šajā Distances līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
4.2. Pasūtītājs uzņemas pilnu atbildību par savām darbībām.
4.3. Pasūtītājam ir tiesības bez ierobežojumiem mainīt Pakalpojuma licences un licenču skaitu, t.i., pieprasīt palielināt vai samazināt esošās Pakalpojuma licences, ievērojot šajā līgumā noteiktās atteikuma tiesības, pasūtīt citas Pakalpojuma licences, kā arī pasūtīt servisu (konsultācijas, apmācības vai citus ar Pakalpojumu saistītus darbus), par to informējot Izpildītāju elektroniski uz 365@elva.lv.
4.4. Visa šī Distances līguma darbības laikā ir jābūt aktīvam vismaz vienam Pakalpojumam.
4.5. Pasūtītājs piekrīt Microsoft Klienta līguma (Microsoft Customer Agreement) nosacījumiem (latviski / angliski).

5. Norēķinu noteikumi

5.1. Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta pirms Pakalpojumu saņemšanas saskaņā ar izvēlēto maksājuma kārtību, Pakalpojuma veidu un daudzumu, pamatojoties uz Izpildītāja izrakstīto rēķinu. Rēķini tiek sagatavoti elektroniski un derīgi bez paraksta.
5.2. Pasūtītājam tiek izrakstīts rēķins par katru Pakalpojuma licenci, kura ir aktīva, neatkarīgi, vai šī Pakalpojuma licence iepriekšējā kalendārā mēnesī vai gadā ir vai nav lietota, kā arī servisa darbiem, ja tādi bijuši.
5.3. Stundas likme par servisa darbiem (konsultācijām, apmācībām vai citiem ar Pakalpojumu saistītiem darbiem) tiek noteikta 75.00 EUR (bez PVN). Minimālais uzskaites laiks un uzskaites solis servisa darbiem ir 15 (piecpadsmit) minūtes, noapaļojot uz augšu.
5.4. Uzskaite par Pakalpojuma licencēm tiek veikta, summējot visas kalendārā mēneša ietvaros esošās, pievienotās un atslēgtās Pakalpojuma licences (mēneša saistību gadījumā).
5.5. Par papildu pievienotajām licencēm gada plāna ietvaros tiek izrakstīts rēķins par katru pievienoto licenci, aprēķinot samaksu proporcionāli atlikušajam laika periodam līdz gada termiņa beigām (gada saistību gadījumā).
5.6. Ja Pasūtītājs neapmaksā Izpildītāja izsniegto rēķinu, Izpildītājam ir tiesības liegt piekļuvi Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem līdz rēķina apmaksas brīdim un saņemt līgumsodu 0.5% (piecas procenta desmitdaļas) no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu. Laika periods starp pakalpojumu liegšanas brīdi un atjaunošanas brīdi uzskatāms par aktīvu Pakalpojuma sniegšanas laiku.
5.7. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji mainīt Pakalpojuma cenu, informējot Pasūtītāju elektroniski.

6. Datu apstrāde

6.1. Aizpildot pieteikuma formu un ievadot nepieciešamo informāciju Pakalpojuma noformēšanai, Pasūtītājs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Izpildītājs varētu pieņemt pasūtījumu un veikt Pakalpojuma piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.
6.2. Aizpildot pieteikuma formu un ievadot nepieciešamo informāciju, Pasūtītājs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar pasūtījuma apstrādi.

7. Nepārvarama vara

7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju Distances līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā, kuru iestāšanos nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.

8. Strīdu izskatīšanas kārtība un piemērojamie normatīvie akti

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas starp Līdzējiem Distances līguma izpildes gaitā, Līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja Līdzēji nepanāk vienošanos, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Distances līguma termiņš un tā izbeigšana

9.1. Distances līgums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēji ir pilnībā izpildījuši savas līgumsaistības.
9.2. Katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Distances līguma pēc Atteikuma tiesību termiņa beigām, par to paziņojot otram Līdzējam vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, nosūtot oficiālu rakstveida iesniegumu elektroniski, pienācīgi izpildot visas no Distances līguma izrietošās saistības. Jebkurā gadījumā Pasūtītāja veiktās iemaksas par Pakalpojumu netiek atmaksātas, t.i. samaksa par neizmantotām Pakalpojuma dienām, ja Pakalpojums tiek pārtraukts pirms Pakalpojuma apmaksātā perioda beigām, netiek atgriezts Pasūtītājam.
9.3. Distances līguma izbeigšana, neatkarīgi no izbeigšanas iemesla, un Distances līguma termiņa notecējums neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma izpildīt saistības, tai skaitā finansiālās, kas radušās Distances līguma spēkā esamības laikā.
9.4. Pakalpojuma līguma izbeigšanas brīdī Izpildītājs bez Līdzēju saskaņošanas liedz Pasūtītājam pieeju Izpildītāja sniegtajam Pakalpojumam.

10. Konfidencialitāte

10.1. Līdzēji apņemas ievērot konfidencialitāti un bez otra līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas neizpaust trešajām personām publiski nepieejamu informāciju, kas tiem kļuvusi zināma, pildot šajā līgumā noteiktos pienākumus, izņemot informācijas iesniegšanu valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm gadījumos, kad tas nepieciešams saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Izņēmums: līdzēju sadarbības fakts nav uzskatāms par noslēpumu.
10.2. Līdzējiem ir tiesības rakstveidā norādīt informāciju, kas papildus šā līguma noteikumiem uzskatāma par konfidenciālu. Uz šādu papildus norādītu informāciju attiecināmi šā līguma noteikumi par informācijas neizpaušanas pienākumu.
10.3. Katrs līdzējs ir atbildīgs par personas datu aizsardzības prasību ievērošanu savā darbībā.

11. Citi noteikumi

11.1. Šis Distances līgums ietver sevī pilnu vienošanās apjomu starp Līdzējiem attiecībā uz Pakalpojumu.
11.2. Līdzēju reorganizācija nevar būt par pamatu Distances līguma izbeigšanai. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts, Distances līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja saistību pārņēmējam.
11.3. Līdzējiem nav tiesības pilnīgi vai daļēji nodot Distances līgumā noteiktās saistības trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
11.4. Distances līguma grozījumi, tā ietvaros iesniegtās pieteikuma formas, ir Distances līguma neatņemamas sastāvdaļas.

Šis Distances līgums ir sastādīts elektroniski un derīgs bez paraksta.

Distances līguma versija līdz 28.02.2022 aplūkojama šajā saitē.