Microsoft Dynamics NAV (Navision) programmas virsgrāmata

FlowField lauki un pārlūkošanas pogas

Flowfield lauku izmantošana visoperatīvāko finansiālo datu iegūšanai:

 • sistēma nepārtraukti atjaunina un pārrēķina flowfield lauka saturu tiešsaistes režīmā;
 • lai redzētu, kuri konkrētie ieraksti iekļauti summas aprēķinā, visām flowfield lauku summām iespējams sīkāks izklāsts;
 • izmantojot līdzekli Navigācija, var redzēt kopsavilkumu par to ierakstu numuriem un tipiem, kuru dokumenta numurs ir tāds pats kā pašreizējam ierakstam.

Iespēja norādīt, kāda informācija logā jāatspoguļo, izmantojot flowfield lauku un tabulu filtrus:

 • tabulas filtra uzstādīšana vienam vai vairākiem tabulas laukiem. Piemēram, var norādīt, ka logā Klientu saraksts jāparāda tikai klienti no Igaunijas;
 • filtru izmantošana flowfield laukos, lai ierobežotu to ierakstu skaitu, kas tiek izmantoti flowfield laukos parādāmo summu un daudzumu aprēķināšanai. Piemēram, no iekļaušanas flowfield lauka aprēķinā var izslēgt uz noteiktām nodaļām attiecīgus ierakstus.

Pārlūkošanas pogas daudzos laukos sniedz tiešu piekļuvi tabulā esošajai informācijai (piemēram, no žurnāla rindas):

 • informācija pareizi jāievada tikai vienreiz, un to atkārtoti var izmantot visos turpmākajos gadījumos;
 • datu ievade ir ātrāka, jo informācija nav jāievada atkārtoti.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) kontu plāns

 • Neierobežota dimensiju skaita un to vērtību definēšana jebkurā laikā.
 • Dimensiju nosaukumu izvēle ir brīva, tāpēc dimensiju uzstādījumi vienmēr atspoguļo konkrētās uzņēmuma vajadzības.
 • Dimensiju vērtību hierarhiju uzstādīšana, lai tā atspoguļotu atskaišu un uzskaites prasības.
 • Efektīva noklusēto vērtību izmantošana, lai izvairītos no manuālas datu ievades un nodrošinātu to, ka nepieciešamie dimensiju dati vienmēr tiek iegrāmatoti.
 • Analīzes skatījumu izmantošana, lai izpētītu sakarības starp dimensijām un sekotu veiktspējai.
 • Bezgalīga dimensiju skaita pievienošana katram budžeta ierakstam.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) elastīgi grāmatvedības periodi

 • Jebkura finanšu gada sākuma datuma definēšana un savu grāmatvedības periodu noteikšana ar neierobežota jebkura garuma periodu skaita palīdzību: piemēram, finanšu gada iedalīšana periodos pa ceturkšņiem, mēnešiem vai dienām. To var efektīvi izmantot, lai grāmatvedības periodus saskaņotu ar sezonāla rakstura izmaiņām vai vietējām uzskaites prasībām.
 • Filtru izmantošana finanšu datu skatīšanai un drukāšanai vairāku periodu ietvaros neatkarīgi no to sākuma un beigu datumiem.
 • Peļņas un zaudējumu pārskatos esošo atlikumu vienkārša pārvietošana uz bilanci, izmantojot pakešuzdevumu „Noslēgt peļņas/ zaudējumu pārskatu”: noslēdzošos ierakstus var izveidot pa biznesa vienībām, nodaļas un/vai projekta kodiem, vai arī V/G kontiem; sistēma saglabā ierakstus norādītā žurnālā, lai pirms grāmatošanas tos varētu rūpīgi pārbaudīt; noslēdzošie ieraksti tiek sakārtoti un atzīmēti, lai padarītu tos viegli skatāmus un filtrējamus; pakešuzdevumu var izpildīt tik reižu, cik nepieciešams, tādējādi labojumus peļņas un zaudējumu aprēķinā var veikt pat pēc atlikumu pārnešanas uz bilanci.
 • Droša finanšu gada slēgšana, vienlaicīgi saglabājot iespēju nodrošināt pareizus grāmatvedības datus: iepriekšējo gadu ierakstu grāmatošana un ierakstu pielāgošana pat tad, ja finanšu gads ir slēgts. Abi ierakstu tipi tiek atzīmēti, lai tos padarītu viegli skatāmus un filtrējamus.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) ārējā tirdzniecība un valūtu pārvaldība

 • Virsgrāmatas uzturēšana divās atšķirīgās valūtās, lai tiešsaistē varētu skatīt atlikumus un drukāt finanšu atskaites vienlaicīgi divās valūtās.
 • Rēķina izrakstīšana klientam un saņemšana no piegādātāja neierobežotā skaitā valūtu.
 • Pilnīga klientu un piegādātāju kontu uzturēšana ārvalstu valūtā.
 • Neierobežota valūtu skaita definēšana un iespēja noteikt, kādā veidā jānoapaļo un jāiegrāmato summas ārvalstu valūtā.
 • Saistīto valūtu kursu uzstādīšana konkrētajā valstī izmantotajā formātā.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) izsekojamība

Katrai transakcijai pieejams pilns audita ceļš, tāpēc pat sarežģītas biznesa transakcijas kļūst viegli caurskatāmas.
Visu V/G ierakstu skatīšana pēc visiem kontiem vai tikai noteiktiem Kontu plāna, žurnālu, kontu karšu u.tml. kontiem:

 • līdzekļa Navigācija izmantošana, lai atrastu visus ierakstus, kas grāmatoti ar to pašu dokumenta numuru un grāmatošanas datumu. Logā Navigācija var redzēt veikto ierakstu tipu un skaitu, kā arī skatīt pašus ierakstus.

Tas iespējams gan iekšējiem, gan ārējiem dokumentu numuriem.
V/G reģistrē katru veikto ierakstu, kā arī tā rašanās vietu un laiku. Funkcijas “Meklēt” izmantošana jebkura loga ikvienā laukā, lai atrastu specifisku informāciju, piemēram, noteiktus dokumentu numurus.
Savu avota kodu definēšana, lai tos piešķirtu katram ierakstam ar nolūku parādīt tā izcelsmi. Šo informāciju var papildināt, žurnālos un rēķinos kombinējot avota kodus ar iemesla kodiem.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) drošība un biznesa likumi

Iespēja noteikt, kuri darbinieki un lomas var skatīt informāciju, izmantojot drošību ierakstu līmenī:

 • Obligāto filtru izmantošana tabulu datiem, lai nodrošinātu to, ka noteiktām lomām ir tiesības piekļūt tikai atsevišķi norādītiem datiem. Piemēram, pārdevējs var redzēt pārdošanas apjomus tikai savā reģionā, bet menedžeri drīkst skatīt tikai savu nodaļu budžeta summas. Tas attiecas tikai uz SQL servera opciju.

Organizācijas politikas un procedūru automatizācija, izmantojot biznesa likumus. Grāmatvedības procedūru ietekmēšana un datu ievades, tātad arī datu izvades, pretrunu novēršana.
Biznesa likumus var lietot individuāliem kontiem, kontu tipiem, dimensijām, PVN grāmatošanai un daudziem citiem Microsoft Dynamics apgabaliem.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) virsgrāmatas žurnāli

V/G žurnāli grāmatošanai virsgrāmatas kontos, bankas kontos, klientu kontos utt.:

 • žurnāla iedaļu uzstādīšana neierobežotā daudzumā, piemēram, katram lietotājam vai noteiktām darbībām, kā labošanai vai dzēšanai;
 • noteikumu definēšana katrai individuālai iedaļai, piemēram, var piešķirt noklusēto korespondentkontu un definēt nosacījumus PVN aprēķināšanai pa žurnāla iedaļām.

Pastāv iespēja noteikt, ka pirms grāmatošanas žurnālā katram dokumenta tipam un dokumenua numuriem ir jābūt saskaņotiem.

Pārbaudes atskaites drukāšana, kurā izcelti visi labojumi, kas jāveic pirms žurnāla grāmatošanas.
Žurnālu pielāgošana atbilstoši individuālajām vēlmēm. Funkcijas Parādīt/noslēpt izmantošana, lai atlasītu laukus, kas jāparāda žurnāla logā.
Periodisko žurnālu izmantošana bieži veicamām transakcijām neatkarīgi no tā, vai summas ir fiksētas vai mainīgas. Var arī uzstādīt datumu, kurā jābeidzas periodiskās grāmatošanas sērijām.
Piešķiršanas atslēgu izmantošana, lai periodiskā žurnāla ierakstu tiesības piešķirtu vairāk nekā vienam kontam.

Piešķiršana pēc:

 • Daudzuma;
 • Procentuālā daudzuma;
 • Summas.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) budžeti

Budžetu izveide un uzturēšana vienkārši saprotamas matricas veidā.
Budžeta izmantošanas efektivitātes pārbaude, izmantojot kontu grafikus un īpašas budžeta atskaites.
Jebkurš vēlamais budžetu daudzums jebkāda garuma periodiem ar tādu detalizācijas pakāpi, kas nepieciešama biznesa vadībai un kontrolei. Bezgalīga dimensiju skaita pievienošana katram budžeta ierakstam.
Budžetu piešķiršana kopsummu kontiem, kuriem, piemēram, ir uzstādīti zināmi izdevumu griesti, bet nekādi specifiski izdevumi līdz šim nav identificēti.
Ļoti specifisku “apakšbudžetu” izveidošana kopējo budžetu ietvaros, piemēram, pārdošanas budžets noteiktai klientu mērķgrupai pa nodaļām zināmā laika periodā.
Atsevišķu vienību snieguma pārraudzība un salīdzināšana ar citu vienību veikumu, iepriekšējo periodu datiem un budžetos paredzētajām summām, budžetu ierakstos izmantojot dimensijas.

Ātra un efektīva budžetu izveide, kopējot iepriekšējo periodu budžetus uz jauno periodu, lietojot korekcijas koeficientu:

 • korekcijas koeficientu var lietot gan V/G ierakstiem, gan V/G budžetu ierakstiem.

Iespēja eksportēt budžetus uz Microsoft Office Excel tabulām un importēt tos atpakaļ sistēmā Microsoft Dynamics sniedz elastību, kas ļauj veikt vienkāršu budžetu plānošanu jūsu uzņēmumam izdevīgā veidā.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) kontu grafiki

Neierobežota daudzuma unikālu, uzņēmumam specifisku atskaišu veidošana, kas balstītas uz V/G, budžetu un dimensiju datiem:

 • atskaišu saglabāšana un tūlītēja izpēte, izmantojot detalizācijas līdzekli;
 • rindu norādīšana, izmantojot jebkurus kontu plānā atrodamos kontus vai kontu kopsummas;
 • formulu izveide rindās vai kolonnās, lai veiktu tūlītējus aprēķinus, tādā veidā izvairoties no nepieciešamības importēt vai pārrēķināt visas rindas ikreizkad tiek izveidotas jaunas rindas;
 • iespēja norādīt neierobežotu kolonnu skaitu; piemēram, lai viegli salīdzinātu V/G summas ar budžeta summām, izmantojot datu tipus Neto apgrozījums, Formula un Bilance uz datumu;
 • salīdzinājuma perioda formulas izmantošana, lai salīdzinātu skaitļus pašreizējos un iepriekšējos periodos;
 • budžeta un datuma filtru atlasīšana un iespēja izvēlēties, vai summas jāparāda uzņēmuma atskaišu papildvalūtā.

Kontu grafiku eksportēšana programmā Microsoft Office Excel, lai pilnībā izmantotu Microsoft Office Excel vizuālās un prezentēšanas iespējas.

Par šo tēmu, lasiet arī bloga rakstā “Finanšu pārskatu veidošana Microsoft Dynamics NAV“.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) konsolidācija

Finanšu pārskatu konsolidācija veselai biznesa vienību rindai, izmantojot:

 • vienu datu bāzi;
 • citas Microsoft Dynamics datu bāzes;
 • citas programmas.

Pārvietošana no citām grāmatvedības struktūrām uz savām ar dimensiju vai biznesa vienību palīdzību.
Iespēja nodrošināt, ka finanšu pārskati atšķirīgās valūtās tiek konsolidēti bez problēmām, izmantojot Microsoft Dynamics lieliski izstrādāto valūtas maiņas kursu funkcionalitāti.
Izslēgšanas efektu apskate konsolidētajā uzņēmumā, pirms grāmatošanas izmantojot atskaiti Saīsināšanas.
Iespēja pārliecināties, vai konsolidācijas procedūras ir pareizi uzstādītas, izmantojot atskaiti Konsolidācija – DB pārbaude.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) sistēmas prasības

Microsoft Dynamics – lai iegūtu visus augstāk minētos līdzekļus,nepieciešamas šādas granulas:

 • Bāzes virsgrāmata;
 • Budžeti;
 • Bāzes dimensijas;
 • Papildu dimensijas;
 • Kontu grafiki;
 • Konsolidācija;
 • Vairākas valūtas;
 • Piešķiršana.