Microsoft Dynamics NAV (Navision) pārdošana un ieņēmumi

“Pārdošana un ieņēmumi” ir sistēmas Microsoft Dynamics pilnībā integrēts lietojumprogrammas pamata apgabals, kurš piedāvā iespēju pilnībā pārvaldīt klientus un pārdošanu starptautiskā mērogā.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) programmas iespējas:

 • Klientu pārvaldīšana, izmantojot elastīgus apmaksas nosacījumus, klientu parādu kopsavilkumu, pārdošanas statistiku un detalizētas klientu atskaites;
 • Iespēja izvēlēties starp eiro vai citu valūtu, veidojot un iegrāmatojot pārdošanas dokumentus;
 • Pārskatu un maksāšanas atgādinājumu izdruka;
 • Pārdošanas pasūtījumu pārvaldīšana, efektīvi izmantojot rezervāciju noliktavai, atliktos pasūtījumus, pasūtījumu plānus un tiešos sūtījumus;
 • Atgriezto preču pasūtījumu pārvaldīšana;
 • Preču piegādes datuma aprēķināšana.

Efektīva debitoru parādu iekasēšana

Sistēmas Microsoft Dynamics pielāgošanas iespējas un integrētā struktūra parastus debitoru parādus pārvērš klientu pārvaldes iespējās, kas vērstas uz maksimālas darba efektivitātes sasniegšanu. Debitoru parādu iekasēšanu var ievērojami paātrināt, automatizējot ikvienu aspektu attiecībās ar klientiem. Soda naudu aprēķināšanu un pārskatus var pielāgot savām vajadzībām. Integrācija ar citiem lietojumprogrammas apgabaliem vēl vairāk uzlabo efektivitāti. Piemēram, iegrāmatojot rēķinu, programma automātiski iegrāmato visas ar to saistītās transakcijas pārdošanas kontā, debitoru parādu kontā un atbilstošajos atlaižu un PVN kontos. Turklāt arī citos lietojumprogrammas apgabalos jums ir tieša pieeja atbilstošajiem datiem par novietojuma, nodaļas un projekta dimensijām, kā arī varianta kodu, nodalījuma kodu, sērijas un partijas numuru attiecībā uz jūsu piedāvājumiem, pasūtījumiem un rēķiniem. Tā, piemēram, ja no sistēmas jūs saņemat negatīva atlikuma brīdinājumu, tieši pārdošanas rindā varat mainīt novietojumu noliktavā.

Unikālas klientu datu bāzes izveidošana

“Pārdošana un ieņēmumi” var pielāgot pilnu informācijas kopu vietējo un ārzemju pārdošanas darījumu un klientu pārvaldei. Var izveidot datu bāzi, kurā ir konkrēti dati par katru jūsu klientu. Pēc tam var definēt visu darbības loģiku šai datu bāzei, un to var izmantot arī statistikas sastādīšanai.
Katram klientam tiek veidota karte, kurā ir informācija par šo klientu, kā piemēram, pārdošanas un nosūtīšanas nosacījumi, klienta bilance, kredīta limits un cita . Karte ir sadalīta vairākās izvēlnēs, kurās informācija tiek sagrupēta pa tipiem.
Integrāciju ar virsgrāmatas lietojumprogrammas apgabalu var definēt, iegrāmatojot grupas, ar kuru palīdzību uzstāda pārdošanas kontu, debitoru parādu kontu, pārdoto preču pašizmaksas kontu un atlaižu kontu. Var definēt apmaksas nosacījumus, soda naudas aprēķināšanas noteikumus, kredīta limitus, nosūtīšanas metodes, valodas kodus, valsts kodus un citu informāciju. Var arī sasaistīt pārdevēju ar klientu un ļaut iegūt statistiku par pārdevējiem un komisijas atlīdzību.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) programmas detalizēta informācija

Ar vienu peles klikšķi jūs varat atrast logu, kurā norādīta detalizēta informācija par katru klientu. Turpat atrodas arī klientu grāmatas ierakstu saraksts, kas satur datus par pārdošanu, preču nosūtīšanu un maksājumiem, kā arī lietotāja ID un avota kodu. Sarakstos ir arī informācija par maksājumu datumiem, pārdošanas dokumentu attiecināšanu un atlaižu un peļņas procenta aprēķināšanu.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) programmas žurnāla iedaļu reģistrēšana

Jūs varat izveidot atsevišķus žurnālus katram darbiniekam, tā atvieglojot žurnāla iedaļu reģistrēšanu. Pārdošanas žurnāls un kases ieņēmumu žurnāls ir īpaši paredzēts pārdošanas transakciju grāmatošanai. Katrā žurnālā ir iekļautas tikai tās kolonnas, kuras vēlaties apskatīt.

Efektīva pārdošanas pasūtījumu pārvaldīšana

Piedāvājumi, pasūtījumu plāni, rēķini un pārdošanas kredītrēķini apvieno elementus, kas rada efektīvu un visaptverošu pārdošanas pārvaldes sistēmu. Dokumentus automātiski aizpilda, izmantojot pamatinformāciju par klientiem, bet pārējo specifikāciju vienmēr var izvēlēties no konkrētā dokumenta. Ierakstu rindas var ātri nokopēt no viena pārdošanas dokumenta citā, piemēram, no rēķina pārdošanas kredītrēķinā. Vēl jo vairāk – transakcijas var apstrādāt un visus ierakstus izpildīt klienta valūtā, kā arī tekstu, kas lietots dokumentos, var izdrukāt klienta lietotajā valodā. Attiecības ar klientiem vēl vairāk var uzlabot noliktavas preču rezervēšana, kas nodrošina iespēju klientam saņemt preces bez kavēšanās.

Automātiska nokavēto maksājumu atrašana

Kad tiek veidoti pārdošanas dokumenti, sistēma pārbauda klienta kredīta limitu un meklē, vai tajā nav nokavētu maksājumu. Ja kredīta limits ir pārsniegts vai ir kāda nokavēta summa (pēc izvēles) tiek parādīts paziņojums. Ja vēlaties, varat uz laiku nobloķēt pārdošanu klientam.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) programmas vairāku adrešu lietošana

Programma ļauj izvēlēties no trīs dažāda tipa adresēm, katru pārdošanas darījumu pielāgojot klienta organizācijas vajadzībām:

 • Rēķina adrese – adrese, uz kuru nosūta rēķinu;
 • Pārdošanas adrese – adrese, no kuras ir atsūtīts pasūtījums;
 • Nosūtīšanas adrese – adrese, uz kuru tiek nosūtītas preces.

 

Adreses tiek automātiski noformētas, ņemot vērā valstī pieņemtos standartus. Saistība starp rēķina adresi un pārdošanas adresi tiek uzstādīta kā daļa no pamatinformācijas par klientu. Ja preces jānosūta uz vairākām vietām, adrešu tabulā varat uzstādīt arī alternatīvas nosūtīšanas adreses klientam.

Tieša preces piegāde klientiem

Sasaistot iepirkuma pasūtījumus un pārdošanas pasūtījumus, tiešie sūtījumi ietver sūtījumus tieši no piegādātāja Jūsu klientam.

Brīdinājums par negatīvu atlikumu noliktavā

Izmantojot datus no sistēmas moduļa “Noliktava”, šī iespēja nodrošina brīdinājuma parādīšanu, ja tiek ievadīta pasūtījuma vai rēķina rinda precei, kura šobrīd nav pieejama pietiekamā daudzumā. Atskaitē par pieejamību noliktavā tiek ņemtas vērā preces vienības, kas rezervētas citiem pasūtījumiem, kā arī šo vienību novietojums.

Grāmatošanas procesu automatizācija

Grāmatošanas procesi, dažādas dokumentēšanas iespējas, kā arī integrācija ar virsgrāmatas un noliktavas lietojumprogrammas apgabalu ļauj ātri un efektīvi reģistrēt pārdošanas transakcijas.
Grāmatošanu var veikt saskaņā ar klienta vai preces specifikācijām, reģistrējot pamatinformāciju tā, lai tā būtu viegli iegūstama. Vienā rēķinā var apkopot informāciju par vairāku sūtījumu sēriju klientam. Turklāt dokumentu ievadīšanu un grāmatošanu var veikt atsevišķi – grāmatošana tiek paveikta efektīvi un visizdevīgākajā laikā.

Lai klienti vienmēr būtu apmierināti

Automatizējot un apvienojot četras atsevišķas atlaižu piešķiršanas iespējas: daudzums, klients/prece, pārdošanas rēķins un maksājums, nodrošina iespēju klientiem saņemt patīkamas atlaides un līdz ar to stimulēt klientu pirkšanas apjomus.
Kad tiek veidots pārdošanas dokuments, daudzuma atlaides aprēķina no “Noliktavas” datiem, bet klienta/preces atlaides aprēķina no datiem gan par klientu, gan par preci. Pārdošanas rēķina atlaides var aktivizēt no loga “Pārdošanas un ieņēmumu uzstādījumi” vai katru reizi veidojot rēķinu. Maksājumu atlaides tiek definētas klientu maksājumu nosacījumos, un tās tiek aprēķinātas, apmaksājot rēķinu.

Vairāku valūtu lietošana

Uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar starptautisko uzņēmējdarbību, sistēma Microsoft Dynamics nodrošina efektīvu vairāku valūtu lietošanu. Automātiskā valūtas pārvēršana nodrošina dinamisku pārvaldi un efektīvu valūtas kursa svārstību apstrādi. Bilancē norādītie debitoru parādi vienmēr ir aktuāli, un atskaites par debitoriem var izdrukāt klienta valūtā vai Jūsu pamatvalūtā. Pārdošana, debitoru parādi un maksājumi tiek apstrādāti nepieciešamajā valūtā, un, virsgrāmatā iegrāmatojot transakciju, summas tiek pārvērstas Jūsu pamatvalūtā, ņemot vērā valūtas kursu svārstības valūtu tabulā.

Papilddarbības ar debitoru parādiem

“Pārdošana un ieņēmumi” nodrošina iespējas, kas nepieciešamas, lai iegūtu pilnīgu debitoru parādu pārskatu, veiktu pārdošanas darījumu pārbaudes un sekotu to apmaksai. Pārskati un atgādinājumi ir šī procesa pamatā. No iegrāmatotajiem rēķiniem var automātiski veidot kredītrēķinus. Lai jums būtu visaktuālākā informācija par šīm darbībām, kredītrēķinus var grāmatot atsevišķā kontā. To var arī papildināt ar soda naudām un izdrukāt soda naudu rēķinus. Soda naudas aprēķināšanu var definēt pēc vienas no norādītajām metodēm: parāda metodes vai dienas vidējās bilances metodi.

Dokumentu attiecināšanas piesaistīšana

Dokumentu attiecināšanas piesaistīšana ļauj iegūt pārskatu par bilanču kontiem, un, tā kā tiek rādīti tikai atvērtie dokumenti, palielinās administratīvā efektivitāte. Jūs varat sasaistīt pārdošanas kredītrēķinus, rēķinus un maksājumus, lai tiktu slēgti jeb attiecināti atsevišķi klientu ieraksti.

Turklāt programma nodrošina vēl šādus atribūtus, kas veido dokumentu attiecināšanu:

 • Katram klientam jaunu dokumentu var automātiski attiecināt uz vecāko ierakstu vai arī veikt visu ierakstu attiecināšanu ar roku;
 • Rēķinu var attiecināt, iegrāmatojot maksājumu, bet daļēju iemaksu – izrakstot rēķinu;
 • Vienmēr var attiecināt jau iegrāmatotus dokumentus.

 

Kad ir iegrāmatota dokumentu attiecināšana, tiek aprēķināta un iegrāmatota valūtas kursu svārstību radītā starpība klientu ierakstos ārvalstu valūtā. Tas nodrošina virsgrāmatas konta pareizību.

Ātrs klientu pārskats

Katram klientam ir trīs statistikas logi, kas nodrošina pārskatu par klienta pašreizējo stāvokli un vēsturi. Pirmajā ir informācija par bilanci, nenokārtotiem pasūtījumiem, parāda summas vietējā valūtā, maksājamās summas, kā arī klienta pirkumu kopsumma, peļņas procents, atlaides, soda summas, atgādinājumu summas, kreditrēķinu summas. Otrajā logā ir informācija par klienta izsniegtiem dokumentiem, to numuriem, dokumentu skaitu un kopējo summu dokumentos. Trešajā logā ir statistika pa valūtām. Katram klientam ir logs “Pārdošana”, kurā ir informācija par parādiem, pārdoto apjomu vietējā valūtā, peļņu. Jūs varat norādīt, vai summas tiek rādītas pa dienām, mēnešiem, kvartāliem, gadiem vai grāmatvedības periodiem.

Muitas formalitāšu un nodokļu apstrādes automatizēšana

Visus nodokļu apstrādes un atskaišu aspektus automātiski pārvalda sistēma. Ir iespējams izvēlēties, vai lietot PVN un INTRASTAT. Klientus var sagrupēt pa ģeogrāfiskiem reģioniem un produktu grupām. Nodokļus var aprēķināt, kad tiek piešķirtas maksājuma atlaides, un nerealizētos nodokļus var aprēķināt, kad rēķinu iegrāmato, pat ja maksājums vēl nav saņemts. Var automātiski izgūt visu nepieciešamo informāciju INTRASTAT atskaitēm statistikas institūcijām; informāciju var izdrukāt kā atskaiti vai iekopēt disketē.

Preču savākšanas un nosūtīšanas operāciju organizēšana noliktavā

Modulis “Pārdošana un ieņēmumi” ir integrēts ar moduli “Noliktavu pārvaldība”, kas palīdz noliktavas darbiniekiem organizēt preču savākšanu no dažādiem plauktiem noliktavā un nosūtīt saņēmējam, bet pārdošanas daļas darbiniekiem kontrolēt šo procesu no konkrētā pārdošanas pasūtījuma. (Vairāk par šo tēmu skatāties “Noliktava un noliktavu pārvaldība”).