Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Pamatlīdzekļi

Pa­mat­lī­dzek­ļi un nemateriālie ieguldījumi ir vēr­tī­ga katra uz­ņē­mu­ma sa­stāv­da­ļa. Efek­tī­va to pār­val­de var pra­sīt ie­vē­ro­ja­mu re­sur­su dau­dzu­mu. Microsoft Dynamics pa­mat­lī­dzek­ļu lietojumprog­ram­ma no­dro­ši­na fun­kci­jas, kas pa­līdz ātr­i un ēr­ti pār­val­dīt pa­mat­lī­dzek­ļus. Jūs va­rat re­ģis­trēt in­for­mā­ci­ju par vi­sām ar pa­mat­lī­dzek­ļiem veik­ta­jām dar­bī­bām, pie­mē­ram, uztu­rē­ša­nu, ie­gā­di un ap­dro­ši­nā­ša­nu. Tur­klāt pa­mat­lī­dzek­ļu lie­to­jum­prog­ram­mas re­āl­lai­ka iespē­ja no­dro­ši­na pe­ri­odis­ko ie­nā­ku­mu un iz­de­vu­mu sum­mu at­bil­stī­bu paš­rei­zē­jai si­tu­āci­jai.

Iz­man­to­jot pamatlīdzekļu moduli, var de­fi­nēt in­for­mā­ci­ju par pa­mat­lī­dzek­ļiem, kas ie­tver pa­mat­lī­dzek­ļa nomenklatūras nu­mu­ru, inventāra numuru, ap­rak­stu, materiāli atbildīgo darbinieku un ļoti daudzus citus nepieciešamos raksturlielumus, kuri sistēmā tiek brīvi pievienoti pēc nepieciešamības. Tiek no­dro­ši­nā­tas vai­rā­kas grupēšanas op­ci­jas jeb katalogi, pie­mē­ram, pa­mat­lī­dzek­ļu kla­ses, grupas, apakš­gru­pas, novietoju­mi.

Kat­ram pa­mat­lī­dzek­lim var de­fi­nēt neie­ro­be­žo­tu skai­tu no­lie­to­ju­ma grā­ma­tu. Tajās tiek ap­rak­stī­ti pa­mat­lī­dzek­lim ne­pie­cie­ša­mie no­lie­to­ju­ma ap­rē­ķi­na no­sa­cī­ju­mi. Tiek no­dro­ši­nāta vai­rā­ku stan­dar­ta no­lie­to­ju­ma ap­rē­ķi­na me­to­žu lie­to­ša­na. Tās ie­tver li­ne­āro un deg­re­sī­vo (paātrināta un palēnināta) me­to­di, lineāri degresīvo, kā arī neie­ro­be­žo­tu skai­tu pielā­go­ja­mu me­to­žu. No­lie­to­ju­ma ap­rē­ķi­na bie­žu­mu no­sa­ka lie­to­tājs.

Kat­rā no­lie­to­ju­ma grā­ma­tā var no­rā­dīt, vai tai ir jā­būt in­teg­rē­tai ar virs­grā­ma­tu. Tā­pat var no­rā­dīt pa­mat­lī­dzek­ļu no­lie­to­ju­ma ap­rē­ķi­na me­to­di un ne­pie­cie­ša­mo ap­rē­ķi­nu bie­žu­mu.