Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Iepirkumi un maksājumi

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Pilnīga integrācija

Apgabali Pārdošana un ieņēmumi un iepirkumi un maksājumi ir pilnībā integrēti ar pārējo sistēmas Microsoft Dynamics daļu. Visas klientu vai piegādātāju transakcijas tiek automātiski ierakstītas atbilstošā klienta vai piegādātāja kontā, kā arī vairākos specifiskos virsgrāmatas kontos. Piemēram, preču pārdošanas gadījumā jāgrāmato:

 • pārdošanas kontos;
 • ieņēmumu kontos;
 • pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu kontos;
 • PVN vai pārdošanas nodokļu kontos;
 • atlaides (piemēram, maksājuma, preces un daudzuma atlaides).

Visu klientu un piegādātāju transakciju skatīšana pēc visiem kontiem vai tikai noteiktiem Kontu plāna, žurnālu, kontu karšu u.tml. kontiem:

 • līdzekļa Navigācija izmantošana, lai atrastu visus ierakstus, kas grāmatoti ar to pašu dokumenta numuru un grāmatošanas datumu. Logā Navigācija var redzēt veikto ierakstu tipu un skaitu, kā arī skatīt pašus ierakstus.

Tas iespējams gan iekšējiem, gan ārējiem dokumentu numuriem.
Klientu un piegādātāju kontējuma grupu uzstādīšana, lai sasaistītu transakcijas ar noteiktiem V/G kontiem ieņēmumu, maksājumu, maksas par servisu, soda naudu un atlaižu grāmatošanai. Lai izmainītu procedūras, jebkurā brīdī var veikt grozījumus kontējuma grupās.
Pilnīga piegādātāju un klientu transakciju vēsture. Skaidrība un pārskatāmība tiek sasniegta, izmantojot detalizētus grāmatas ierakstus, kuri satur pilnu katras transakcijas vēsturi, ietverot, piemēram, valūtas kursu korekcijas. Pastāv tieša saikne starp V/G ierakstiem un klientu un piegādātāju grāmatas ierakstiem.

Iespēja noteikt, kuri darbinieki un lomas var skatīt informāciju, izmantojot drošību ierakstu līmenī:

 • obligāto filtru izmantošana tabulu datiem, lai nodrošinātu to, ka noteiktām lomām ir tiesības piekļūt tikai atsevišķi norādītiem datiem. Piemēram, pārdevējs var redzēt pārdošanas apjomus tikai savā reģionā vai tikai par saviem klientiem. Sistēmā Microsoft Dynamics tas attiecas tikai uz SQL servera opciju.

FlowField lauki un pārlūkošanas pogas

Flowfield lauku izmantošana visoperatīvāko finansiālo datu iegūšanai:

 • sistēma nepārtraukti atjaunina un pārrēķina flowfield lauka saturu tiešsaistes režīmā;
 • lai redzētu, kuri konkrētie ieraksti iekļauti summas aprēķinā, visām flowfield lauku summām iespējams sīkāks izklāsts;
 • izmantojot līdzekli Navigācija, var redzēt kopsavilkumu par to ierakstu numuriem un tipiem, kuru dokumenta numurs ir tāds pats kā pašreizējam ierakstam.

Iespēja norādīt, kāda informācija logā jāatspoguļo, izmantojot flowfield lauku un tabulu filtrus:

 • tabulas filtra uzstādīšana vienam vai vairākiem tabulas laukiem. Piemēram, var norādīt, ka logā Klientu saraksts jāparāda tikai klienti no Igaunijas;
 • filtru izmantošana flowfield laukos, lai ierobežotu to ierakstu skaitu, kas tiek izmantoti flowfield laukos parādāmo summu un daudzumu aprēķināšanai. Piemēram, no iekļaušanas flowfield lauka aprēķinā var izslēgt uz noteiktām nodaļām attiecīgus ierakstus.

Pārlūkošanas pogas daudzos laukos sniedz tiešu piekļuvi tabulā esošajai informācijai (piemēram, no žurnāla rindas):

 • informācija pareizi jāievada tikai vienreiz, un to atkārtoti var izmantot visos turpmākajos gadījumos;
 • datu ievade ir ātrāka, jo informācija nav jāievada atkārtoti.

Elastīga ieņēmumu un maksājumu biznesa loģika

Izmantojot Microsoft Dynamics elastību iespējams pielāgot programmu uzņēmumam tā, ka var efektīvi pārzināt ieņēmumu un maksājumu kontus, jo:

Tiek uzlabota naudas plūsma un samazināti sliktie parādi:

 • ja klients pārsniedz tam atvēlēto kredīta limitu, ja tam tiek bloķēta turpmākā transakciju veikšana konflikta dēļ, vai arī tam ir nokavēti maksājumi, sistēma parāda informatīvus brīdinājumus;
 • iespēja pārraudzīt ieņēmumus un maksājumus, izmantojot klientu/piegādātāju statistiku un atskaites ar parādu kopsavilkumiem;
 • ziņojumu vai atgādinājumu sūtīšana klientiem ar nokavētiem maksājumiem. Iespēja norādīt virkni kritēriju, piemēram, kuros gadījumos klientiem jāsūta atgādinājumi, cik atgādinājumi jāsūta un vai tiem jāatšķiras pēc satura, procentu likmes un papildu maksas summām, kā arī izmantotā valūta. Atgādinājumus var izveidot manuāli vai ar sistēmas palīdzību;
 • neierobežots soda naudas aprēķināšanas nosacījumu skaits, piemēram, procentu likmes, apmaksas periodi, minimālās summas, valūtas utt. Soda naudas rēķinus var izveidot manuāli vai ar sistēmas palīdzību.

Daudzas kontu pārvaldības procedūras tiek automatizētas:

 • periodisko žurnālu izmantošana biežāk veicamajām transakcijām;
 • apmaksas nosacījumi. Piemēram, lai noteiktu apmaksas termiņus, atlaižu periodus un piešķirtu tos klientiem un piegādātājiem, var izmantot formulas. Nosacījumus var pievienot, mainīt un dzēst jebkurā laikā.

Ir tūlītēja piekļuve lēmumu pieņemšanai un pētījumiem nozīmīgai informācijai:

 • pilnīga informācija par iegrāmatotām un neiegrāmatotām transakcijām un to vēsturi;
 • izsmeļoša klientu un piegādātāju statistika ar visaktuālāko informāciju par atlikumiem, kopējiem pārdošanas un iepirkuma datiem, kopējo peļņu, maksājumiem un atlaidēm vairāku periodu ietvaros;
 • klientu un piegādātāju statistika pa valūtām;
 • klientu un piegādātāju parādu pārskats un detalizētas apgrozījuma bilances atskaites.

Teicama un atbilstoša servisa piedāvāšana gan klientiem, gan piegādātājiem:

 • elastīgi apmaksas nosacījumi, atlaižu periodi un maksājuma metodes nozīmē to, ka jūs varat viegli pielāgoties klientu un piegādātāju vajadzībām;
 • piegādātāju prioritāšu noteikšana, lai varētu definēt, kuru piegādātāju rēķini un kādā secībā jāapmaksā vispirms;
 • automātiska maksājumu ierosināšana piegādātājiem, balstoties uz apmaksas termiņiem, piegādātāja prioritāti un iespēju iegūt atlaidi;
 • atšķirīgas rēķina piesūtīšanas un piegādes adreses, lai ziņojumi un atgādinājumi vienmēr tiktu nosūtīti un pareizo nodaļu vai atrašanās vietu.

Katram klientam un piegādātājam ir sava konta karte, kas satur informāciju par maksājumiem, adreses, datus par valūtu un nodokļiem, kā arī apmaksas nosacījumus. Kontam var piešķirt arī kontējuma grupu, kā arī veikt neierobežota dimensiju skaita piešķiri, piemēram, atbilstoši pārdošanas reģioniem, atbildīgajām iegādes personām, preču klasifikācijai utt. No konta kartes var iegūt tiešu piekļuvi kontu statistikai, grāmatu ierakstiem, banku kontiem un visiem ar kontu saistītajiem dokumentiem.
Iespēja pievienot komentārus jebkuram kontam vai transakcijai.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Dimensijas

 • Iespēja izmantot neierobežotu skaitu dimensiju par klientu un piegādātāju kontu noklusētajām vērtībām, kā arī norādīt, kā šīs vērtības jāizmanto un kā tās var ierobežot ar citu dimensiju palīdzību. Šīs noklusētās vērtības tiek lietotas vienmēr, kad kontu izmanto žurnālos vai pirkšanas un pārdošanas dokumentos.
 • Dimensiju nosaukumu izvēle ir brīva, tāpēc dimensiju uzstādījumi vienmēr atspoguļo finanšu nodaļas konkrētās vajadzības. Dimensiju vērtību hierarhija tiek uzstādīta tā, lai tā atspoguļotu atskaišu un uzskaites prasības.
 • Analīzes skatījumi ļauj izpētīt attiecības starp dimensijām un pārraudzīt efektivitāti, piemēram, pārdošanas profilu noteiktam klientam kādā reģionā.

SMicrosoft Dynamics NAV (Navision) – Starptautiskā tirdzniecība

 • Neierobežota valūtu skaita definēšana un iespēja noteikt, kādā veidā jānoapaļo un jāiegrāmato summas ārvalstu valūtā.
 • Automātisks valūtas kursu peļņas un zaudējumu aprēķins.
 • Noklusētās klientu un piegādātāju valūtas definēšana. Šīs izmaiņas jāveic žurnālos un dokumentos.
 • Rēķina izrakstīšana klientam un saņemšana no piegādātāja neierobežotā skaitā valūtu.
 • Pilnīga klientu un piegādātāju kontu uzturēšana ārvalstu valūtās. Pilna gatavība veikt tirdzniecību ar eiro Eiropas valstīs, izmantojot daudzvalūtu līdzekļus, atskaišu papildvalūtu un efektīvu datu bāzes konvertēšanas rīku.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – PVN un pārdošanas nodoklis

 • PVN kontējuma grupu izmantošana, lai veiktu automātisku PVN aprēķinu klientiem un piegādātājiem.
 • Iespēja norādīt, vai vienības cenām pārdošanas un iepirkuma rindās jābūt uzrādītām ar vai bez PVN.
 • Kontrole, vai PVN reģistrācijas numurs atbilst valsts standartam un vai tas kļūdas pēc nedublējas ar cita datu bāzē esoša klienta vai piegādātāja PVN reģistrācijas numuru.
 • Lai nodrošinātu atbilstību starp ārējiem dokumentiem un iekšējo uzskaiti, PVN var ievadīt manuāli. Piemēram, gadījumos, kad PVN ārējā dokumentā atšķiras no sistēmas aprēķinātā, var rasties nepieciešamība ievadīt to PVN summu, kuru aprēķinājis piegādātājs.
 • Microsoft Dynamics™ var izmantot, lai veidotu detalizētas PVN atskaites attiecīgajām iestādēm.
 • Microsoft Dynamics™ atbalsta iespēju aprēķināt pārdošanas nodokli.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – Sistēmas prasības

Lai iegūtu visus augstāk minētos līdzekļus Microsoft Dynamics, nepieciešamas šādas granulas:

 • Bāzes ieņēmumi;
 • Pārdošanas rēķini;
 • Pārdošanas rēķinu atlaides;
 • Pārdošanas pasūtījumu pārvaldība;
 • Bāzes maksājumi;
 • Iepirkuma rēķini;
 • Iepirkuma rēķinu atlaides;
 • Iepirkuma pasūtījumu pārvaldība;
 • Pārdošanas nodoklis.