Microsoft Dynamics NAV (Navision) programmas budžeti

Microsoft Dynamics NAV (Navision) modulī tiek veidota uzņēmuma budžeta plānošana, koriģēšana un plānoto apjomu izpildes kontrole pēc faktiskajiem datiem.

Budžeta plānošana un izsekošana Microsoft Dynamics sistēmā iespējama pa dienām, nedēļām, mēnešiem, ceturkšņiem, gadiem un grāmatvedības periodiem.

Budžetu un tā izpildi var skatīt pēc neto apgrozījuma vai bilances uz datumu.

Budžeti var tikt plānoti un kontrolēti dažādos griezumos – pa projektiem, nodaļām, iemesliem u.c.

Budžetus iespējams sastādīt katrai sturktūrvienībai, izmaksu centram vai citai dimensijai atsevišķi, un pēc tam konsolidēt kopējā budžetā.

Sistēmā var kontolēt faktisko stāvokli pret jebkuru no izveidotajiem budžetiem, respektīvi optimistisko, minimālo u.t.t.

Sistēmā iespējams veidot neierobežotu skaitu budžetu, ko var eksportēt uz Excel programmu, kurā Microsoft Dynamics automātiski izveido Pivot tabulas, kā arī importēt atpakaļ. Tā pat budzetus iespējams kopēt no gataviem budžetiem vai faktiskajiem datiem, pievienojot matemātiskus algoritmus, respektīvi var paņemt iepriekšējā gada faktiskos datus, kam pieskaita noteiktus procentus, un tad apstrādā jau izveidoto budžetu.

Tā kā Microsoft Dynamics ir integrēta sistēma, jebkura darbība, kuru veic dažādos sistēmas moduļos, ir savienojama ar pārējiem moduļiem, tāpēc dati sistēmā otrreiz nav jāievada un visus datus, kas nepieciešami budžeta plānošanas veikšanai, sistēma saņem uzreiz, kā tie ir ievadīti kādā no apakšmoduļiem. Microsoft Dynamics sistēmas dataporti pieļauj iespēju veidot saiknes ar jebkurām citām sistēmām, kas atbalsta datu eksportu.