I. Vispārīgie noteikumi
1.1. Elva Baltic interneta veikala (tālāk tekstā „Veikals”) noteikumi (tālāk tekstā „Noteikumi”) attiecas uz Klientu, kas izvieto savu pasūtījumu Veikalā.
1.2. Elva Baltic ir tiesīgs veikt izmaiņas Veikala Noteikumos. Veicot Veikalā savu pasūtījumu uz Klientu attiecas Noteikumi, kuri bija spēkā uz pasūtījuma izvietošanas momentu.
1.3. Klientam nav tiesības izvietot savu pasūtījumu Veikalā, ja viņš nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem. Visos citos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un ir piekritis tiem. Gadījumā, ja Klients daļēji vai pilnīgi nepiekrīt visiem Noteikumiem vai to daļai, viņš nav tiesīgs izvietot savu elektronisko pasūtījumu Veikalā. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies un bez jebkādiem nosacījumiem ir piekritis visiem Veikala Noteikumiem.
1.4. Elva Baltic tiek atbrīvots no jebkādas atbildības par iespējamiem zaudējumiem, kuri ir radušies, ja Klients, neskatoties uz rekomendācijām un saviem pienākumiem, nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, kaut gan tāda iespēja viņam tika piedāvāta.

II. Konfidencialitātes politika
2.1. Pasūtot preces Klientam ir pienākums norādīt personiskus datus, kuri ir nepieciešami pasūtījuma apmaksai un piegādei. Elva Baltic apņemas neatklāt saņemto informāciju trešajam personām, izņemot Elva Baltic partnerus, kuri nodrošina pasūtījuma apmaksu, pakalpojumu piegādi un citus saistītus ar pasūtījuma izpildi pakalpojumus. Jebkādiem Klienta personiskas informācijas konfidencialitātes noteikumu izņēmumiem ir jābūt saskaņotiem ar Klientu.
2. 2. Pasūtot pakalpojumu Veikalā Klients apstiprina, ka viņš ir pilngadīgs un viņam ir tiesības pasūtīt preces Veikalā.

III. Pasūtījuma izvietošanas kārtība un noteikumi
3.1. Apmeklējot Veikala mājas lapu Klients izvēlas vajadzīgo pakalpojumu nepieciešamajā viņam daudzumā.
3.2. Veidojot pasūtījumu Klientam ir jāievada visi dati, kuri ir nepieciešami izvēlēto pakalpojumu apmaksai un piegādei.
3.3. Tāpat Klientam ir jāizvēlas vienu no pieejamajiem Veikala apmaksas veidiem.
3.4. Pirms pabeigt sava pasūtījuma veidošanu Klientam ir pienākums pārliecināties, ka dati tika ievadīti bez kļūdām un saskaņā ar viņa vēlmēm. Ja pirms pakalpojumu izvēles Klients nebija iepazinies ar Veikala Noteikumiem, viņš apņemas to izdarīt pirms sava pasūtījuma apstiprināšanas.
3.5. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas no Klienta puses pasūtījums tiek nosūtīts uz Elva Baltic. Pasūtījums tiek uzskatīts par izvietotu ar to momentu kad tas tiek nosūtīts uz Elva Baltic. Šajā situācijā tiek uzskatīts, ka starp Klientu un Elva Baltic tika noslēgts līgums. Bet šo līgumu var uzskatīt par izpildāmo tikai tad, kad Elva Baltic saņems no bankas apmaksas apstiprinājumu par Klienta pasūtītām pakalpojumiem.
3.6. Pēc tam, kad Klients izvietoja savu pasūtījumu, Elva Baltic nosuta Klientam e-pastu, kur norāda pasūtīto pakalpojumu un citu nepieciešamo informāciju.
3.7. Pēc apmaksas apstiprinājuma saņemšanas no bankas par pasūtīto Veikalā pakalpojumu Elva Baltic nosuta Klientam attiecīgo ziņu uz viņa norādīto e-pastu.
3.8. Brīdis, kad tiek saņemta no bankas informācija par pasūtījuma apmaksu, tiek uzskatīts par līguma (starp Klientu un Elva Baltic) izpildes sākumu.

IV. Garantijas
4.1. Informācija par katra pakalpojuma īpašībām atrodama Elva Baltic mājas lapā.
4.2. Elva Baltic apņemas piegādāt Klientam norādīto viņa pasūtījumā pakalpojumu daudzumu. Elva Baltic nenes atbildību gadījumos, kad piegādāts pakalpojumu daudzums izrādījās nepareizs, jo Klients ir norādījis savā pasūtījumā nepareizo daudzumu.

V. Apmaksas atgriešana par pakalpojumu
5.1. Klients var pieprasīt atpakaļ naudu par pakalpojumu, uzrakstot uz e-pastu aleksandraa@elva.lv:
5.1.1. 100% apmērā ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pirms pasākuma
5.1.2. 50% apmērā ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pirms pasākuma
5.2. Klients nevar pieprasīt atpakaļ naudu par pakalpojumu, ja līdz pasākumam ir palicis mazāk par 5 darba dienām.

VI. Pakalpojumu piegāde
6.1. Veikalā pasūtīto Pakalpojumu piegāde notiek, Klientam ierodoties konkrētajā vietā, datumā un laikā, kas norādīti mājas lapas pakalpojuma aprakstā.
6.2. Klientam nav tiesību iesniegt Elva Baltic sūdzību par to, ka prece nav piegādāta, ja Klients neatnāk uz konkrēto vietu noteiktajā datumā un laikā.

VII. Nobeiguma noteikumi
7.1. Visa komunikācija ar Veikalu notiek pa e-pastu aleksandraa@elva.lv vai telefonu +371 29788371.